Bội chi ngân sách Nhà nước 2020 là hơn 251 nghìn tỷ đồng

29/03/2021 08:39

Đến hết ngày 31/12/2020, dư nợ công bằng khoảng 55,3% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 49,1% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,3% GDP.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, bội chi ngân sách Nhà nước bình quân khoảng 3,45% GDP, đảm bảo mục tiêu không quá 3,9% GDP theo Nghị quyết của Quốc hội

Trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, dự toán bội chi NSNN năm 2020 Quốc hội quyết định đầu năm là 234,8 nghìn tỷ đồng (3,44% GDP), trong đó bội chi ngân sách Trung ương (NSTƯ) là 217,8 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 17 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, tại Nghị quyết số 128/2020/QH14, Quốc hội đã cho phép tăng bội chi NSTƯ năm 2020 tối đa là 133,5 nghìn tỷ đồng để bảo đảm cân đối chi NSNN năm 2020. Với kết quả thu, chi NSNN năm 2020 nêu trên, bội chi NSTW là 245,65 nghìn tỷ đồng, tăng 27,85 nghìn tỷ đồng so dự toán.

Đối với NSĐP, bội chi năm 2020 là 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm 11,3 nghìn tỷ đồng so dự toán. Nguyên nhân được xác định là nhờ sắp xếp lại nhiệm vụ chi, nhiều địa phương đã dành được nguồn đảm bảo cho các dự án, chương trình sử dụng vốn vay (không phải vay để đầu tư); bên cạnh đó, tiến độ triển khai một số dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA ở các địa phương còn chậm; nên về tổng thể,

Tổng hợp chung, bội chi NSNN năm 2020 là 251,35 nghìn tỷ đồng, tăng 16,55 nghìn tỷ đồng so dự toán, bằng 3,99% GDP thực hiện là 6.293 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, bội chi NSNN bình quân khoảng 3,45% GDP, đảm bảo mục tiêu không quá 3,9% GDP theo Nghị quyết của Quốc hội.

Về nợ công, đến hết ngày 31/12/2020, dư nợ công bằng khoảng 55,3% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 49,1% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,3% GDP, thấp hơn trần quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 (tương ứng là 65% GDP, 54% GDP và 50% GDP).