Bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên

31/10/2019 13:48

Nhiều thông tin, kiến thức quan trọng về biển đảo Việt Nam, quan hệ, hợp tác đối ngoại khu vực Biển Đông được tập huấn cho cán bộ, phóng viên...

Bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên 1
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển đảo Việt Nam.

Sáng 31/10, tại TP. Đà Nẵng, Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên bập viên các cơ quan báo chí.

Hội nghị nhằm góp phần bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao công tác tuyên truyền, nhận thức về biển, đảo đối với các tầng lớp nhân dân.

Tham gia hội nghị tập huấn, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được thông tin, bồi dưỡng những nội dung trọng tâm: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hoà hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing)...

Đại Thắng