Các Tập đoàn, Tổng công ty tiết kiệm hơn 13.603 tỷ đồng

18/08/2014 06:03

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2013, các Tập đoàn (TĐ), Tổng công ty (TCT) Nhà nước đã thực hiện tiết kiệm được 13.603,1 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch. 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2013, các Tập đoàn (TĐ), Tổng công ty (TCT) Nhà nước đã thực hiện tiết kiệm được 13.603,1 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch.

[links()

các tập đoàn, tổng công ty tiết kiệm hơn 13.603 tỷ đồng

Kết quả trên được tập hợp trên cơ sở báo cáo của 8 Bộ quản lý ngành, 5 UBND tỉnh, TP, 108 TĐ, TCT Nhà nước và 7 TĐ, TCT cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần. Trong đó, tiết kiệm chi phí quản lý 2.396 tỷ đồng; Tiết kiệm các yếu tố chi phí khác (nguyên nhiên vật liệu, năng lượng...) 9.749 tỷ đồng.


Theo đánh giá của Bộ Tài chính, mặc dù đã thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, tuy nhiên hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn do đà tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại; Chi phí đầu vào tăng, nhất là đối với các doanh nghiệp có nguyên liệu đầu vào phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu như: Thép, xây dựng, xăng dầu…

Bảo Nguyên