Cách mạng trong tổ chức, điều hành

08/08/2014 15:46

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành GTVT. Đây được xem là căn cứ để phát triển đột phá ngành GTVT, mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của nhân dân...


Mục tiêu chính của Đề án nhằm phát triển GTVT theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả. Theo đó, ngành GTVT sẽ cơ cấu lại thị trường vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường sắt, đường biển và đường thủy nội địa, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí. Lĩnh vực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối các phương thức vận tải, các trung tâm kinh tế lớn, các vùng kinh tế trọng điểm, đầu mối giao thông quan trọng… Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, việc tái cơ cấu sẽ nâng cao hiệu quả, cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp GTVT.


Muốn tái cơ cấu ngành GTVT thành công, như Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nói, từng lĩnh vực GTVT cũng phải được tái cơ cấu. Không chỉ đường sắt, hàng không mà đường bộ, đường thủy, hàng hải cũng phải tái cơ cấu. Việc tái cơ cấu phải toàn diện, triệt để trên các ngành, các lĩnh vực. Cũng như vậy, việc phát triển hài hòa các phương thức vận tải không có nghĩa là làm phương thức này yếu đi để tăng phương thức kia lên mà phải làm sao để các phương thức cùng phát triển, hỗ trợ nhau phát triển. 


“Muốn tái cơ cấu thành công, muốn đổi mới thành công, phải đổi mới ngay từ tư duy, chiến lược, phải đổi mới từ cách nghĩ, cách làm” - Người đứng đầu ngành GTVT khẳng định. 

Thanh Bình