Cách thức khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm hàng hóa

28/04/2017 16:10

Kể từ khi tổn thất, thời gian để chủ hàng khiếu nại và đòi bồi thường được xét trong khoảng 2 năm.

Cách thức khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm hàng hóa 1

Thời gian để chủ hàng khiếu nại và đòi bồi thường được xét trong khoảng 2 năm kể từ khi xảy ra tổn thất

Theo các chuyên gia, để có cơ sở khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm hàng hóa, chủ hàng phải chứng minh được: Người khiếu nại có lợi ích bảo hiểm; Hàng hoá đã được bảo hiểm; Tổn thất thuộc một rủi ro được bảo hiểm; Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm;  Mức độ tổn thất; Số tiền đòi bồi thường; Đảm bảo được nguyên tắc thế quyền...

Qua đó, hồ sơ khiếu nại bao gồm các giấy tờ sau: Đơn khiếu nại có ghi rõ số tiền bồi thường của các bên; Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm gốc; Hoá đơn thương mại, bản chính; Hoá đơn về các chi phí khác, nếu có; Biên bản giám định (Survey Report); Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC); Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng (COR); Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC); Thư dự kháng (Letter of Reservation); Kháng nghị hàng hải (Sea Protest); Nhật ký hàng hải (Log Book); Bảng tính tiền bồi thường của các bên.

Theo quy định, thời hạn khiếu nại người bảo hiểm là 2 năm kể từ ngày có tổn thất hoặc phát hiện tổn thất. Riêng bộ hồ sơ khiếu nại phải gửi đến công ty bảo hiểm trong vòng 9 tháng kể từ ngày có tổn thất hoặc phát hiện tổn thất.

Hoàng Ngân