"Cấm dừng xe quá 5 phút" tại trạm BOT có trái luật?

21/01/2018 12:15

Tổng cục Đường bộ khẳng định có đủ thẩm quyền cắm biển "Cấm dừng xe quá 5 phút" tại trạm thu giá BOT.

Trần Duy