Cán bộ công chức sẽ làm việc từ 8h30, nghỉ trưa 1 tiếng?

01/05/2019 09:12

Bộ LĐTB&XH đề xuất nên thống nhất giờ làm việc của cán bộ công chức trên cả nước bắt đầu từ 8h30 sáng.

Cán bộ công chức sẽ làm việc từ 8h30, nghỉ trưa 1 tiếng? 1
Bộ LĐTB&XH đề xuất giờ làm việc của cán bộ công chức trên cả nước bắt đầu từ 8h30 sáng

Bộ LĐTB&XH vừa hoàn tất dự thảo tờ trình Chính phủ về Bộ luật Lao động sửa đổi. Theo đó, liên quan tới quy định thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Bộ LĐTB&XH dẫn giải: Hiện nay, thời điểm bắt đầu làm việc của cơ quan hành chính do người đứng đầu cơ quan quyết định đúng theo thẩm quyền lãnh đạo, điều hành quy định tại Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Do đó, việc áp dụng giờ làm việc trong các cơ quan Nhà nước trên thực tế đang nảy sinh bất cập.

Cụ thể, không có sự thống nhất giữa giờ làm việc của các cơ quan trung ương và địa phương. Trong khi các cơ quan trung ương bắt đầu làm việc lúc 8 giờ thì đa số các địa phương bắt đầu từ 7 giờ vào mùa hè hoặc 7 giờ 30 với mùa đông. Do vậy, chưa bảo đảm sự liên kết, kết nối giữa giờ làm việc của khối cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương; chưa phù hợp xu thế chung của các nước phát triển.

Trên cơ sở tham vấn ý kiến một số chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, nhà quản lý, công chức và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đưa ra 2 phương án về thời gian làm việc của công chức, viên chức, NLĐ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội như sau:

Phương án 1, bổ sung vào Bộ Luật Lao động quy định: “Giao Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước”. Thời gian làm việc dự kiến là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút (trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 giờ để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân). Phương án này giúp thống nhất giờ làm việc cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, phù hợp hơn với thời gian làm việc của các quốc gia.

Phương án 2, giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong Bộ luật Lao động mà được quy định tại các văn bản hành chính (Đối với các Bộ do Thủ tướng quyết định, đối với Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

Hoàng Ngân