Hành khách làm thủ tục và di chuyển lên tàu bay.
Hành khách làm thủ tục và di chuyển lên tàu bay.
Thanh Bình