Các tiêm kích vừa thả mồi bẫy nhiệt vừa tách sang 2 bên.
Các tiêm kích vừa thả mồi bẫy nhiệt vừa tách sang 2 bên.
Biển Ngọc