Về việc tiêm vaccine phòng Covid-19, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được giao của Bộ Y tế; tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.
Về việc tiêm vaccine phòng Covid-19, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được giao của Bộ Y tế; tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.
Phùng Đô