Đối với dịch vụ ăn uống, các cửa hàng chỉ được phép bán mang về.
Đối với dịch vụ ăn uống, các cửa hàng chỉ được phép bán mang về.
Phùng Đô