Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn bằng cách đeo mặt nạ dưỡng khí, mặc quần áo, găng tay bảo hộ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn bằng cách đeo mặt nạ dưỡng khí, mặc quần áo, găng tay bảo hộ.
Phùng Đô