Hành khách đi được hướng dẫn khai báo y tế và đo thân nhiệt ngay từ cửa vào nhà ga
Hành khách đi được hướng dẫn khai báo y tế và đo thân nhiệt ngay từ cửa vào nhà ga
Thanh Bình