Những điểm tập trung nhiều dân cư được nhà thầu tiến hành đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi
Những điểm tập trung nhiều dân cư được nhà thầu tiến hành đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi
Hà Thắng