Hệ thống cống rãnh đã được nhà thầu tiến hành lắp đặt.
Hệ thống cống rãnh đã được nhà thầu tiến hành lắp đặt.
Hà Thắng