Nhiều trang thiết bị được huy động tổng lực để thi công đảm bảo tiến độ thi công trong những ngày thời tiết thuận lợi
Nhiều trang thiết bị được huy động tổng lực để thi công đảm bảo tiến độ thi công trong những ngày thời tiết thuận lợi
Hà Thắng