Một tổ lắp ghép khuôn đúc, cốt thép để đổ các kết cấu bê tông ống cống của gói thầu XL09.
Một tổ lắp ghép khuôn đúc, cốt thép để đổ các kết cấu bê tông ống cống của gói thầu XL09.
Hà Thắng