Đơn vị giám sát hằng ngày có mặt trên công trường kiểm tra từng chi tiết hạng mục của đơn vị thi công của nhà thầu
Đơn vị giám sát hằng ngày có mặt trên công trường kiểm tra từng chi tiết hạng mục của đơn vị thi công của nhà thầu
Hà Thắng