Nhiều mối nối mang tính gia cố, vá víu, han rỉ.
Nhiều mối nối mang tính gia cố, vá víu, han rỉ.
Thanh Thúy - Tạ Hải