Chậm nộp bản kê khai tài sản có thể bị thôi việc

09/02/2020 19:51

Thanh tra Chính phủ đề xuất nếu quá 45 ngày theo quy định, cán bộ không nộp bản kê khai tài sản thu nhập sẽ bị cho thôi việc.

Chậm nộp bản kê khai tài sản có thể bị thôi việc 1
Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị​. Theo dự thảo mới nhất, các ngạch công chức phải kê khai tài sản thu nhập hằng năm gồm: Chấp hành viên, điều tra viên, kiểm toán viên, thanh tra viên, thẩm phán…

Bên cạnh đó, những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,4 trở lên, làm công tác thẩm định nhân sự, tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức; phân bổ chỉ tiêu ngân sách đào tạo; quản lý các đối tượng nộp thuế; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp… cũng thuộc diện phải kê khai tài sản.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập là người tổ chức việc xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm. Trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và cơ quan kiểm tra cùng cấp của Đảng cùng phối hợp thực hiện.

Số người được lựa chọn kê khai là ngẫu nhiên nhưng tối thiểu là 2 người tại mỗi cơ quan, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy tính chất mức độ mà bị xử lý cảnh cáo, miễn nhiệm; nếu có hành vi cản trở, chống đối, tẩu tán tài sản có thể bị giáng chức, tước quân hàm sĩ quan.

Đặc biệt, người chậm nộp bản kê khai tài sản thu nhập hơn 45 ngày mà không có lý do chính đáng sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Quyết định kỷ luật với người vi phạm quy định về kiểm soát tài sản được niêm yết công khai tại nơi họ thường xuyên làm việc trong 30 ngày.

Ngoài ra, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật có thể lựa chọn thêm hình thức thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Phùng Đô