Chậm quyết toán, 3 ban quản lý dự án bị chấn chỉnh

06/05/2018 10:50

Bộ GTVT chấn chỉnh 3 ban QLDA thuộc Tổng cục Đường bộ VN vì chậm quyết toán dự án hoàn thành.

chậm quyết toán, 3 ban quản lý dự án bị chấn chỉnh

QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam sau cải tạo, nâng cấp - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản chấn chỉnh 3 ban quản lý dự án (QLDA) gồm: Ban QLDA 4, 5, 8 thuộc Tổng cục Đường bộ VN vì chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, các ban QLDA nêu trên đã có nhiều cố gắng trong quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án BOT và các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ thuộc Đề án QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Tuy nhiên, công tác quyết toán tiểu dự án giải phóng mặt bằng của các dự án do các ban trên quản lý còn chậm. Ban QLDA 4 còn 2 dự án hoàn thành với tổng giá trị giải phóng mặt bằng khoảng 473 tỷ đồng. Ban QLDA 5 còn 1 dự án với tổng giá trị 41 tỷ đồng chưa được quyết toán. Ban QLDA 8 là 337 tỷ đồng chưa được phê duyệt quyết toán theo quy định.

Mặt khác, một số hồ sơ các ban QLDA trình Bộ GTVT thẩm tra chưa đủ điều kiện theo quy định để thẩm tra quyết toán như: còn thiếu các định mức kinh tế kỹ thuật; vướng mắc về chi phí quản lý dự án, chi phí di chuyển thiết bị, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí trượt giá các dự án trái phiếu Chính phủ. Đến nay, các ban QLDA vẫn chưa bổ sung, hoàn chỉnh và nộp đầy đủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh quyết toán dự án, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo các ban QLDA nêu trên trực tiếp đôn đốc và làm việc với các địa phương hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán các tiểu dự án giải phóng mặt bằng trước 30/6; Chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình quyết toán các dự án hoàn thành theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ GTVT; tập hợp đầy đủ hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định và trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/5.

Bộ GTVT cũng khẳng định, giám đốc các Ban QLDA 4, 5, 8 phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng cục trưởng cục Đường bộ VN về việc chậm trễ trong quyết toán hoàn thành theo quy định hiện hành.

Sơn Nam