Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là lãnh tụ được hàng triệu người ngưỡng mộ và yêu quý. Người là Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Ngoại giao từ ngày 2/9/1945. Từ năm 1946 - 1969, Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian từ năm 1951 - 1969, Chủ tịch Đảng -Tổng Bí thư trong thời gian từ năm 1956 - 1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là lãnh tụ được hàng triệu người ngưỡng mộ và yêu quý. Người là Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bộ trưởng Ngoại giao từ ngày 2/9/1945. Từ năm 1946 - 1969, Người là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian từ năm 1951 - 1969, Chủ tịch Đảng -Tổng Bí thư trong thời gian từ năm 1956 - 1960.
Phùng Đô