Kazakhstan, Mông Cổ: Bộ tộc Kazakhstan có khoảng 100.000 người và là cộng đồng thiểu số lớn nhất Mông Cổ. Họ là bộ lạc bán du mục, sinh sống với đàn gia súc gồm cừu, dê, ngựa, lạc đà và bò yak lông dài. 
Kazakhstan, Mông Cổ: Bộ tộc Kazakhstan có khoảng 100.000 người và là cộng đồng thiểu số lớn nhất Mông Cổ. Họ là bộ lạc bán du mục, sinh sống với đàn gia súc gồm cừu, dê, ngựa, lạc đà và bò yak lông dài. 
Hàn Ly (Theo en.brilio)