Samburu, Kenya: Samburu là một tộc người du mục, chăn thả gia súc từ nơi này đến nơi khác để kiếm ăn. Họ sống rất đơn giản, độc lập và bình đẳng hơn so với các nhóm bộ tộc địa phương khác.
Samburu, Kenya: Samburu là một tộc người du mục, chăn thả gia súc từ nơi này đến nơi khác để kiếm ăn. Họ sống rất đơn giản, độc lập và bình đẳng hơn so với các nhóm bộ tộc địa phương khác.
Hàn Ly (Theo en.brilio)