Tsaatan, Mông Cổ: Người Tssaantan hiện giờ còn rất ít. Họ sinh sống bằng việc chăn thả đàn gia súc và chủ yếu dựa vào tuần lộc từ vận tải, sữa và thậm chí cả gạo để làm công cụ sinh hoạt, nhưng họ không ăn thịt tuần lộc.
Tsaatan, Mông Cổ: Người Tssaantan hiện giờ còn rất ít. Họ sinh sống bằng việc chăn thả đàn gia súc và chủ yếu dựa vào tuần lộc từ vận tải, sữa và thậm chí cả gạo để làm công cụ sinh hoạt, nhưng họ không ăn thịt tuần lộc.
Hàn Ly (Theo en.brilio)