Chiến sĩ CSCĐ Đoàn Văn Nam tập trung quan sát các diễn biến xung quanh khu vực chốt chặn
Chiến sĩ CSCĐ Đoàn Văn Nam tập trung quan sát các diễn biến xung quanh khu vực chốt chặn
Khánh Linh - Tạ Tuấn