Chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển như thế nào?

28/12/2014 07:48

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.

Chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển như thế nào? 1

Nghị định quy định chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam gồm: Hợp đồng lao động thuyền viên; Tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác; Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, Tết; Hồi hương; Thực phẩm và nước uống; Chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ; Trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp...

Trong đó, về hợp đồng lao động thuyền viên, trước khi làm việc trên tàu biển, chủ tàu và thuyền viên phải ký hợp đồng lao động thuyền viên. Trường hợp chủ tàu không trực tiếp ký kết hợp đồng lao động thuyền viên thì ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thực hiện. Việc ký kết, ủy quyền, thực hiện lao động thuyền viên theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định này và văn bản có liên quan.

Ngoài những nội dung cơ bản được quy định tại Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động thuyền viên phải có thêm các nội dung: Việc hồi hương của thuyền viên; Bảo hiểm tai nại; Tiền thanh toán nghỉ hàng năm; Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động thuyền viên.

Hợp đồng lao động thuyền viên, các phụ lục, tài liệu liên quan được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau.

Thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp, chủ tàu có trách nhiệm thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả gồm: Điều trị y tế, phẫu thuật, nằm viện, các loại thuốc, trang thiết bị điều trị cần thiết, chi phí ăn, ở của thuyền viên từ khi sơ cứu đến khi thuyền viên bình phục hoặc đến khi xác định là mãn tính. Bên cạnh đó, trả đủ tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thuyền viên trong thời gian điều trị; Thanh toán chi phí mai táng trong trường hợp thuyền viên bị tử vong trên tàu hoặc trên bờ trong thời gian đi tàu.

Tiến Minh