Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho hai dự án giao thông

20/02/2020 21:11

Hai dự án của ngành GTVT được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương.

Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho hai dự án giao thông 1
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Sơn La - Túy Loan vừa được Thủ tướng quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho Bộ GTVT.

Theo đó, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Bộ GTVT 3.112.256 triệu đồng thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Sơn La - Túy Loan (1.709.717 triệu đồng) và Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn Km00-Km 123+105,17 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT (1.402.539 triệu đồng).

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho từng dự án theo quy định và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29/2/2020. Rà soát thủ tục đầu tư, điều kiện giao kế hoạch vốn hằng năm trước khi quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho hai dự án theo đúng quy định.

Bộ GTVT chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 cho hai dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Việt Hòa