Chở chất phóng xạ, có phải thông báo cho thuyền viên?

08/12/2017 11:49

Bộ GTVT ban hành thông tư quy định cụ thể về đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển.

chở chất phóng xạ, có phải thông báo cho thuyền viên?

Bộ GTVT quy định chi tiết việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển (ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Thông tư số 46 quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm cho tàu biển, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm. 

Hàng nguy hiểm được coi là hàng hóa chứa chất nguy hiểm, dưới dạng chất rắn, khí hóa lỏng... có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Tính chất nguy hiểm theo định nghĩa của công ước, bộ luật quốc tế liên quan đến vận chuyển hàng hải như: SOLAS, MARPOL, IMDG, IMSDG, CTU... Hàng nguy hiểm chỉ được chấp nhận vận chuyển nếu đáp ứng việc tuân thủ theo các quy định của công ước, điều luật quốc tế đối với từng loại mặt hàng. Những người liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển phải được huấn luyện đầy đủ về bản chất và mức độ rủi ro để phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố.

Điểm e Điều 6 của Thông tư nêu rõ: "Đối với việc vận chuyển nhiên liệu bức xạ hạt nhân, pluton và chất thải có mức độ phóng xạ cao dưới dạng đóng gói, ngoài việc đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, phải tuân thủ các quy định của Phần D Chương VII của Công ước SOLAS và các quy định của Bộ luật INF". 

Liên quan đến đảm bảo an toàn cho thuyền viên, thông tư quy định, tất cả thuyền viên trên tàu phải được thông báo về việc tàu vận chuyển hàng nguy hiểm, các rủi ro phát sinh từ việc chở hàng nguy hiểm và các biện pháp phải thực hiện khi xảy ra sự cố liên quan đến loại hàng này. 

Bộ GTVT giao lực lượng Cảng vụ Hàng hải kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại thông tư về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển. Các Chi cục Đăng kiểm phối hợp với Cảng vụ hàng hải kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/1/2018.

Hồng Xiêm