“Khác với các dự án trước, dự án cao tốc Bắc - Nam lần này, cán bộ Cục QLXD&CLCTGT đã song hành với tư vấn, Ban QLDA ngay từ bước khảo sát.  các yếu tố hình học, mặt bằng, trắc dọc, trắc ngang đã được các bên thống nhất, cho ý kiến ngay từ khâu thiết kế cơ bản. Việc thẩm định lần này là tập trung rà soát, đảm bảo tính tổng thể, không bị vênh giải pháp kỹ thuật giữa các dự án thành phần”, anh Tuấn Anh thông tin.
“Khác với các dự án trước, dự án cao tốc Bắc - Nam lần này, cán bộ Cục QLXD&CLCTGT đã song hành với tư vấn, Ban QLDA ngay từ bước khảo sát. các yếu tố hình học, mặt bằng, trắc dọc, trắc ngang đã được các bên thống nhất, cho ý kiến ngay từ khâu thiết kế cơ bản. Việc thẩm định lần này là tập trung rà soát, đảm bảo tính tổng thể, không bị vênh giải pháp kỹ thuật giữa các dự án thành phần”, anh Tuấn Anh thông tin.
Nam Khánh,Biển Ngọc