Chủ tịch Hanel Nguyễn Quốc Bình góp ý dự thảo thúc đẩy CNTT 4.0

26/10/2018 16:30

Chủ tịch Hanel Nguyễn Quốc Bình đưa ra năm góp ý dự thảo thúc đẩy CNTT 4.0

Chủ tịch Hanel Nguyễn Quốc Bình góp ý dự thảo thúc đẩy CNTT 4.0 1

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình-Chủ tịch Công ty CP Hanel

Phát biểu trong kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIV Chủ tịch Công ty Cổ phần Hanel Nguyễn Quốc Bình đã đưa ra năm góp ý vào lĩnh vực CNTT với đề xuất “cần có những chính sách nhanh, mạnh, thiết thực để thúc đẩy phát triển CNTT tạo nền tảng CMCN 4.0 ở nước ta”.

Một là, cần phải nhận thức đúng về yêu cầu chuyển đổi số: Ngoài việc hiểu rõ về CMCN 4.0, điều quan trọng là thống nhất nhận thức về việc tạo ra tài sản số và lợi thế kinh doanh số thông qua chiếm lĩnh mặt tiền kinh doanh trong không gian số-thực. Chính vì vậy, Chính phủ cần nhanh chóng đưa ra danh sách các Tài sản số quốc gia quan trọng cần được xây dựng và có các chiến lược và chương trình phù hợp trong đó doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng Tài sản Số quốc gia và nhanh chóng chiếm lĩnh các mũi kinh doanh số quan trọng như Thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các dịch vụ thông minh…

Hai là, cần phải nhanh chóng điều chỉnh những việc chưa đúng xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về CNTT hay những gì đã lỗi thời: Trong nhiều năm qua, tin học hóa ở nước ta được triển khai phân tán theo ngành dọc mà thiếu thiết kế tổng thể ở cấp chính phủ. Vì vậy, kết quả thu được là các hệ thống ứng dụng rời rạc, không liên thông với nhau, dẫn đến sự hình thành các cơ sở dữ liệu (CSDL) cát cứ, độc lập với nhau và có chất lượng thấp. Để khắc phục những thiếu sót này cần điều chỉnh ngay các dự án xây dựng CSDL quốc gia và các hệ thống thông tin đang triển khai phân tán rời rạc về thành một CSDL quốc gia tích hợp liên thông; xây dựng hành lang pháp lý đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu, định danh điện tử và quyền riêng tư về dữ liệu; đồng thời, cần đổi mới việc triển khai CNTT trong cơ quan nhà nước theo hướng áp dụng chính sách thuê ngoài dịch vụ CNTT như Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg đã chỉ ra là phù hợp với xu hướng chung.

Ba là, cần phải xây dựng hạ tầng số quốc gia và các tài sản số quốc gia: Hạ tầng số quốc gia bao gồm hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống chính sách quản lý kho dữ liệu số quốc gia. Trong hạ tầng số quốc gia, hạ tầng dữ liệu là quan trọng nhất. Hạ tầng dữ liệu phải được hình thành trên cơ sở số hóa các dữ liệu đang có và liên tục tiếp nhận các dữ liệu số hóa mới. Để thực hiện việc này, cần đưa việc kiểm toán dữ liệu trong cơ quan nhà nước thành yêu cầu bắt buộc, giống như kiểm toán tài chính. Qua đó có thể biết được các dữ liệu nào cần để hình thành hạ tầng số và tài sản số quốc gia; đồng thời cần có chính sách quy định cấp độ Mở của dữ liệu, cơ chế sử dụng chia sẻ dữ liệu trong đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Việt Nam được chủ động trong việc cung cấp và sử dụng các dữ liệu chung của quốc gia nhằm làm chủ để tạo ra các giá trị gia tăng và tạo lợi thế cạnh tranh.

Bốn là, cần tạo lập ra một Việt Nam số (xã hội số) để người dân trở thành công dân của một Việt Nam số.

Hiện nay, trung bình mỗi người Việt Nam dành nhiều giờ mỗi ngày tham gia các giao dịch trên các vương quốc số của Facebook, Google, Youtube … bởi vì chúng ta không có những không gian số như vậy cho người Việt. Trong khi tài sản văn hóa thực của chúng ta rất lớn, thì hầu như trên không gian số, các thông tin còn rất nghèo nàn. Vì vậy, Chính phủ cần có chính sách và chương trình để hình thành nên một Việt Nam số, nơi người dân giữ mối liên lạc với tài nguyên văn hóa của đất nước. Đề án tri thức Việt số hóa của Chính phủ là bước đi rất đúng đắn theo hướng này, tuy nhiên, trước mắt Chính phủ cần sớm có chính sách và dành nguồn lực để số hóa những tài sản văn hóa tương tự như chúng ta đã chi tiêu để gìn giữ văn hóa vật thể và phi vật thể.

Năm là, cần khai thác ngay một cách hợp lý những tiến bộ công nghệ tiên tiến của thời đại CMCN 4.0 để chiếm lĩnh những MẶT TIỀN KINH DOANH và thu hút đầu tư: Hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 không đòi hỏi phải đạt đến trình độ nhất định mới có thể triển khai mà có thể áp dụng được ngay trong chừng mực  nhất định. Uber hay Grab là những ví dụ dễ thấy, nhà thông minh, chiếu sáng thông minh, giao thông thông minh,… cũng là những ứng dụng minh chứng ngày càng phổ biến. Khai thác thế mạnh của CMCN 4.0 vào thực tế còn là cách tạo ra đột phá trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ áp dụng Internet kết nối vạn vật (IoT) trong phát triển nông nghiệp thông minh tạo ra bước nhảy vọt trong lĩnh vực nông nghiệp nếu so sánh với tập quán canh tác truyền thống ở nước ta.

Việc chúng ta có tranh thủ thời cơ và không bị tụt hậu trong CMCN 4.0 hay không phụ thuộc vào cơ chế, chính sách của Chính phủ. Một cơ chế chính sách nhanh, mạnh, đúng đắn, minh bạch về lĩnh vực này sẽ được xem như là tài nguyên quốc gia lớn nhất trong thời đại CMCN 4.0 này.

PV