Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

07/12/2017 06:17

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44 về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở...

chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Tổng điều tra, bao gồm: Xây dựng phương án, xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt, tuyển dụng, tập huấn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp, chuẩn bị hậu cần, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong các công đoạn chủ yếu của tổng điều tra, khai thác tối đa nguồn số liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ tổng điều tra. Tất cả công tác chuẩn bị và điều tra tổng duyệt phải kết thúc trong quý IV/2018.

Trên cơ sở Phương án Tổng điều tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí Tổng điều tra và tổng hợp trong dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê) gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật; phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình giám sát Tổng điều tra…

T.Vy