Các đại biểu của lượng vũ trang đi theo hàng ngũ nghiêm túc.
Các đại biểu của lượng vũ trang đi theo hàng ngũ nghiêm túc.
Hòa Bình