Đây quả là một cuộc đua maraton đúng với tên gọi "Cực Lạnh/The Cold Pole"
Đây quả là một cuộc đua maraton đúng với tên gọi "Cực Lạnh/The Cold Pole"
Bình Nguyên