Tại tất cả các mũi thi công trên công trường, các nhà thầu đang huy động toàn bộ nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.
Tại tất cả các mũi thi công trên công trường, các nhà thầu đang huy động toàn bộ nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.
Văn Thanh,Sỹ Hòa