Chuyển 166 hồ sơ điều tra về thuế, hoá đơn

24/01/2016 06:58

Cục đã hoàn thành 11.147 cuộc thanh, kiểm tra, tăng 73% so với năm 2014; truy thu truy hoàn và phạt 2.496 tỷ đồng...

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa

Cục thuế Hà Nội trong buổi tổng kết công tác thuế năm 2015, nhiệm vụ 2016 vừa tổ chức cho biết, năm 2015, Cục đã hoàn thành 11.147 cuộc thanh, kiểm tra, tăng 73% so với năm 2014; truy thu truy hoàn và phạt 2.496 tỷ đồng, tăng 30% so với 2014; giảm lỗ 3.408 tỷ đồng, giảm khấu trừ 220 tỷ đồng. Cục cũng chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh sai phạm về thuế, hóa đơn bất hợp pháp 166 vụ liên quan đến 177 doanh nghiệp; qua đó cơ quan công an khởi tố 2 vụ việc, truy thu hàng chục tỷ đồng.

Năm qua, Cục cũng ban hành 921.969 lượt thông báo đôn đốc nợ đọng thuế, 8.684 lượt quyết định cưỡng chế, lệnh thu ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 544 doanh nghiệp. Đặc biệt, Cục đã thực hiện công khai 7 đợt với 628 đơn vị nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, thu 9.750 tỷ đồng nợ thuế đến 31/12/2015.

Trong kế hoạch 2016, Cục thuế Hà Nội cho biết, công tác thanh, kiểm tra sẽ chuyển dần sang phương thức điện tử, nguyên tắc rủi ro trọng yếu theo chuyên đề, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển giá, chuyển nhượng vốn, hóa đơn bất hợp pháp, thương mại điện tử... 

C.Sơn