Chuyển nhượng dự án nhà đất phải báo trước 15 ngày

27/02/2015 15:51

Chủ đầu tư là doanh nghiệp FDI cần làm thêm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước.

chuyển nhượng dự án nhà đất phải báo trước 15 ngày
 

Theo dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được Bộ Xây dựng soạn thảo, trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng dự án bất động sản phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày.

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hải Quỳnh