Cienco 1 có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

05/05/2015 21:21

Tại cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất, các thành viên đã thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT

Cienco 1 có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới 1
Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát Cienco 1

 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1-Công ty CP (Cienco 1) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của 71 cổ đông đại diện cho gần 69 triệu cổ phần, chiếm 98,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Cienco 1, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán và chủ trương niêm yết cổ phiếu. Đại hội cũng thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu sản lượng công ty mẹ đạt 5.395 tỷ đồng, doanh thu đạt 5.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ đồng, cổ tức đạt 10%. Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chính như: giá trị sản lượng đạt 5.232 tỷ, doanh thu 4.409 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 83 tỷ đồng.

Cienco 1 có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới 2
Ông Nguyễn Ngọc Hòa (người thứ 3 bên trái)  thay mặt cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cam kết sẽ đoàn kết cùng tập thể ban lãnh đạo Cienco 1 hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đã biểu quyết thông qua, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển, đáp ứng mong mỏi của cán bộ công nhân viên và các cổ đông.

 Tại đại hội,  99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với kết quả như sau: HĐQT có 5 ủy viên gồm các ông: Cấn Hồng Lai, Phạm Văn Diệt, Nguyễn Ngọc Hòa, Vương Đức Thọ và Phạm Việt Khoa; Ban kiểm soát gồm các ông Lê Văn Long, Vũ Việt Hùng và bà Đỗ Thúy Anh.

 Tại cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất, các thành viên đã thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Cấn Hồng Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT; ông Lê Văn Long đã được các thành viên Ban kiểm soát tín nhiệm bầu giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Hà Thanh Oai