Cienco 4 có nữ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

02/04/2015 14:58

Bà Tâm trước đó là chuyên viên Văn phòng HĐQT Tổng công ty XDCTGT4, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty...

cienco 4 có nữ phó chủ tịch hội đồng quản trị mới
Bà Trương Thị Tâm vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Cienco 4

Trước đó, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco 4) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với sự tham dự của 85 cổ đông, sở hữu gần 60 triệu cổ phần của Tổng công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2015, Tổng công ty XDCTGT4 – CTCP đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 của Tổng công ty; kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015; mức chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015; sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty; phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty; danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và thống nhất bầu bổ sung một thành viên HĐQT Tổng công ty.

Tại Đại hội, bà Trương Thị Tâm đã được 85 cổ đông tham dự đồng ý bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty với số phiếu bầu đạt 100%.

Được biết, bà Trương Thị Tâm (SN 1973) trước đó là chuyên viên Văn phòng HĐQT Tổng công ty XDCTGT4, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty, Giám đốc Quỹ từ thiện Phụ nữ Cienco 4. 

Đình Quang