Cổ phần hóa 4.065 doanh nghiệp

25/12/2014 08:39

Theo báo cáo của Bộ Tài chính ngày 24/12, tính đến 31/12/2013 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.782 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.065 doanh nghiệp.

Theo tin từ Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm 2014, cả nước đã sắp xếp được 177 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 115 doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đánh giá, việc triển khai xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án tái cơ cấu của một số doanh nghiệp còn chậm. Đến thời điểm này, có 90/108 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã được phê duyệt Đề án tái cơ cấu, còn 18/108 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước chưa được phê duyệt Đề án tái cơ cấu.

Một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, phương án sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp.

Bảo Nguyên