Công bố vi phạm tuyển dụng, quản lý hồ sơ công chức Lào Cai 

21/09/2017 15:52

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận một số vi phạm của Lào Cai trong quản lý biên chế, tuyển dụng công chức.

công bố vi phạm tuyển dụng, quản lý hồ sơ công chức lào cai 

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận một số vi phạm của Lào Cai trong quản lý biên chế, tuyển dụng công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lào Cai.

Làm đúng quy định vẫn lọt hồ sơ chưa đủ điều kiện

Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ban hành một số văn bản để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức. Tuy nhiên, một số văn bản do UBND tỉnh ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật về miễn thi môn ngoại ngữ trong thi tuyển công chức, về đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về quản lý biên chế công chức đã được Lào Cai thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, số lượng công chức tinh giản biên chế theo Nghị định số của Chính phủ trong giai đoạn thanh tra chưa đảm bảo tỷ lệ theo Đề án đã được phê duyệt. UBND tỉnh còn giao biên chế sự nghiệp khác cho cơ quan, tổ chức hành chính; một số cơ quan, đơn vị sử dụng số biên chế này làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ là không đúng quy định. Đến ngày 19/6/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã có Tờ trình HĐND tỉnh cắt giảm 30% số chỉ tiêu đã giao nêu trên trong năm 2017 và tiếp tục cắt giảm hết trong các năm tiếp theo.

Đối với công tác tuyển dụng công chức,dù kỳ thi công chức được thực hiện đúng quy định, nhưng quá trình tổ chức thực hiện có một số hạn chế, tồn tại như: 12 cơ quan, đơn vị đã căn cứ số biên chế chưa sử dụng (bao gồm cả biên chế sự nghiệp làm công tác quản lý nhà nước và lao động hợp đồng theo Nghị định sô 68 2000/NĐCP được giao) để đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức; thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của 16 cơ quan, đơn vị không đủ 30 ngày; Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập trước thời điểm hết thời bạn nhận hồ sơ dự tuyển công chức….

Việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được UBND tỉnh Lào Cai cơ bản thực hiện đúng thẩm quyền, nhưng một số hồ sơ tiếp nhận chưa đảm bảo các thành phần hồ sơ; UBND tỉnh Lào Cai chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

 Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên dù đúng quy định vẫn có 6 hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Hồ sơ công chức không được lưu giữ tại Sở Nội vụ

Đặc biệt, về quản lý hồ sơ công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ nhận định cơ bản đúng, nhưng hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ; Tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị không được lưu trong hồ sơ công chức; Hồ sơ công chức của mọt số cơ quan, đơn vị còn thiếu một số các thành phần hồ sơ; Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở số đăng ký quản lý hồ sơ cán bộ công chức; số giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức; số theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức.

 Đối với việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước, tới thời điểm thanh tra, có 6 cơ quan, đơn vị còn sử dụng 34 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn; miễn nhiệm các hướng hợp khi hết thời hạn mà chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. 

Cùng với đó, kiến nghị Lào Cai chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc sử dụng 34 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị. 

Đặc biệt, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

Bảo An