Công khai báo cáo tài chính Nhà nước

16/03/2017 05:45

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, UBND các tỉnh công khai tình hình tài sản Nhà nước, nguồn vốn của Nhà nước.

Công khai báo cáo tài chính Nhà nước 1

Ảnh minh hoạ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước.

Nghị định này quy định nội dung báo cáo tài chính Nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo tài chính Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính Nhà nước.

Các đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo tài chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính Nhà nước gồm: Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước các cấp; cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước các cấp; cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước các cấp; cơ quan Nhà nước, tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước; cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính ngân sách Nhà nước ngoài ngân sách; đơn vị sự nghiệp công lập.

Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc phản ánh toàn bộ thông tin tài chính Nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc do Nhà nước quản lý trên phạm vi toàn quốc, nội dung gồm: Tài sản Nhà nước; nợ phải trả của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước. Nội dung báo cáo kết quả hoạt động tài chính Nhà nước gồm: Thu nhập của Nhà nước; chi phí của Nhà nước; kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước.

Công khai tình hình tài sản của Nhà nước

Nghị định cũng nêu rõ, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, bao gồm: Tình hình tài sản của Nhà nước, nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, bao gồm: Tình hình tài sản của nhà nước; nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ Nhà nước trên phạm vi toàn quốc; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

UBND tỉnh công khai báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh được báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Bộ Tài chính công khai Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc được báo cáo trước Quốc hội.

H.Vũ