Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu cán đích kế hoạch năm 2017

20/10/2017 09:33

Giữa tháng 10/2017, KTV đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng được PV Gas giao trong năm 2017.

công ty chế biến khí vũng tàu cán đích kế hoạch năm 2017

Kết quả KTV đạt được có đóng góp rất lớn từ sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm với công việc của tập thể CBCNV  trong tất cả các khâu SXKD

Đến hết ngày 14/10/2017, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng được Tổng Công ty giao trong năm 2017. Cụ thể: Sản lượng LPG đạt 232 nghìn tấn, tương đương 100,4% kế hoạch năm (về đích trước 79 ngày); Ước đến 31/12/2017, sản lượng LPG sẽ đạt 285 nghìn tấn, tương đương 124% kế hoạch năm; Sản lượng condensate Bạch Hổ đạt 58,1 nghìn tấn, tương đương 109,73% kế hoạch năm (về đích trước 102 ngày). Ước đến 31/12/2017, sản lượng Condensate BH sẽ đạt 72 nghìn tấn, tương đương 136% kế hoạch năm.

Ngoài yếu tố thuận lợi do lượng khí ẩm Cửu Long về bờ tăng, đạt 117,71% so với kế hoạch thì thành quả đạt được có đóng góp rất lớn từ sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm với công việc của tập thể CBCNV KVT trong tất cả các khâu: hoạch định của Ban Giám đốc; triển khai thực hiện đồng bộ, kiểm soát tiến độ của các bộ phận trong công ty; và sự tận tâm của CBCNV làm việc trực tiếp trên các công trình khí.

Đánh giá, phân tích trước các khó khăn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng năm 2017 như: thành phần khí ẩm đầu vào ngày càng nhẹ do các nguồn khí nặng như Tê Giác Trắng, Bạch Hổ giảm sản lượng; tháp chưng cất C-05 hoạt động không hiệu quả khi vận hành với công suất cao; các thiết bị công nghệ ngày một cũ;… tập thể CBCNV KVT đã tìm tòi, thống nhất, triển khai các giải pháp quan trọng trong năm gồm: Duy trì tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống công nghệ chế biến khí ở mức cao. Kết quả giám sát đo lường tính đến thời điểm này thể hiện: Độ tin cậy của hệ thống chế biến khí tại GPP đạt 100%, Độ sẵn sàng của hệ thống chế biến khí tại GPP và cấp khí liên tục đạt 100%, Độ sẵn sàng của thiết bị có ảnh hưởng đến thu hồi sản phẩm lỏng đạt 99,948%.

KTV đồng thời thực hiện các giải pháp tối ưu hóa vận hành, bảo dưỡng đã được đánh giá hiệu quả/ thử nghiệm như: Đánh giá sớm và liên tục sự ảnh hưởng của thành phần khí từ các mỏ mới như Đại Hùng, Thiên Ưng, ... để xây dựng các phương án, thông số vận hành tối ưu;Thử nghiệm và áp dụng giải pháp xử lý tình trạng ngập lỏng tại đỉnh tháp C-05; Xây dựng phương án rút ngắn thời gian bảo dưỡng các thiết bị quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng. Phối hợp với DVK và DAK xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian dừng khí 2017 tại GPP và Tie-in dự án nâng cao hệ số thu hồi LPG đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ để gia tăng thu hồi khí khô và các sản phảm lỏng.

Các giải pháp đồng bộ khác cũng được thực hiện như cải tiến hệ thống quản lý ATCLMT, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong công ty (chuyển chức năng BDSC của các site GPP, KCTV về P.KTSX),… đã góp phần nâng cao chất lượng trong công tác vận hành, kiểm soát chất lượng BDSC thiết bị từ đó giảm được số sự cố kỹ thuật có ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng tại GPP (đến thời điểm hiện tại số sự cố kỹ thuật tại GPP là 3 sự cố, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2016).

P.V