Công ty CP Nosco Shipyard họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/05/2022 08:30

Nhóm cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nosco Shipyard vừa có thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022.

Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nosco Shipyard (MSDN: 5701302368, địa chỉ: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) bao gồm: Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, cổ đông sở hữu 11.227.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (mã số cổ đông: 00003); và Công ty TNHH Sơn Trường, cổ đông sở hữu 4.800.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 9,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (mã số cổ đông: 00146).

Căn cứ Quy định tại Điều 140, Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và Quy định tại Điều 14, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Nosco Shipyard được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/3/2019; nhóm cổ đông bao gồm Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông và Công ty TNHH Sơn Trường, đại diện 30,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard, vừa có thông báo tới cổ đông về việc mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, với các nội dung sau:

Thời gian họp: Từ 8h ngày 10/6/2022.

Địa điểm: Phòng 2B, tòa B, tầng 1 Nhà khách Văn phòng Chính phủ, số 10 Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chương trình họp và các tài liệu liên quan được gửi kèm hoặc cổ đông có thể tải tại đây:

http://ostc.com.vn/Data/files/TBmoihopDHCD2022.pdf

Thành phần dự họp:

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2022.

Cổ đông dự họp cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thì người ủy quyền cần mang theo giấy uỷ quyền có chữ ký của cổ đông ủy quyền.

Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành Chính Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38512688 - số máy lẻ 225; E-mail: khanhchiostc@gmail.com

Thông báo mời họp sẽ được đăng tải trên Báo Quảng Ninh (báo giấy) trong 3 số liên tiếp và Báo Giao thông (báo điện tử) để các cổ đông công ty theo dõi.

Đan Lê