: Tại các Nhà ga hành khách, tại tất cả các khu vực trụ sở, tòa nhà làm việc của các đơn vị trực thuộc Cảng đều đã đăng ký điểm kiểm soát dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và niêm yết tại nhiều vị trí ra vào trụ sở cơ quan. Tất cả hành khách đến giao dịch, liên hệ công tác và toàn thể CBCNV của Cảng tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế bằng cách quét mã QR Code.
: Tại các Nhà ga hành khách, tại tất cả các khu vực trụ sở, tòa nhà làm việc của các đơn vị trực thuộc Cảng đều đã đăng ký điểm kiểm soát dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và niêm yết tại nhiều vị trí ra vào trụ sở cơ quan. Tất cả hành khách đến giao dịch, liên hệ công tác và toàn thể CBCNV của Cảng tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế bằng cách quét mã QR Code.
Thanh Bình