Cục Đăng kiểm VN được bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền

07/11/2017 13:46

Cục Đăng kiểm VN được giao thêm một số nhiệm vụ, thẩm quyền so với năm 2013.

cục Đăng kiểm vn được bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền

Cục Đăng kiểm VN có nhiệm vụ hướng dẫn quy trình tổ chức kiểm định các thiết bị xếp dỡ tại cảng biển, trên phương tiện GTVT có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Theo Quyết định số 2836 của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm VN vừa được ban hành, Cục Đăng kiểm VN được giao thêm một số nhiệm vụ, thẩm quyền so với năm 2013.

Cụ thể, Cục Đăng kiểm VN được giao xây dựng danh mục, hướng dẫn quy trình và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thử nghiệm, chứng nhận việc tuân thủ định mức tiêu thụ năng lượng đối với phương tiện GTVT.

Cùng đó, Cục Đăng kiểm VN được giao tổ chức thu, nộp phí sử dụng đường bộ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị; kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra an toàn vận hành đường sắt đô thị; tổ chức sát hạch, cấp giấy chứng nhận cho thợ hàn của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy.

Cũng theo quyết định trên, Cục Đăng kiểm VN có 24 Chi cục Đăng kiểm được đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số trung tâm nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành, trong đó có Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm