Cục QLXD điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021

07/01/2022 18:13

Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021.

Ngày 7/1/2022, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT ra Quyết định số 03 /QĐ-CQLXD về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021.

Theo đó, Quyết định này điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 tại Quyết định số 171/QĐ-CQLXD ngày 31/12/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, như sau:

1. Khoản 1 Mục II Kế hoạch được điều chỉnh:

Chỉ tiêu và vị trí việc làm: Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được giao và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Cục QLXD về tuyển dụng công chức, Cục QLXD xây dựng kế hoạch để tuyển dụng 06 công chức.

2. Điều chỉnh Phụ lục 01Phụ lục 02 của Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

3. Điều chỉnh Khoản 3, Mục II: Thi vào ngạch chuyên viên, Tiếng Anh sử dụng được ở trình độ bậc 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các phòng tham mưu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT

.