Đà Nẵng hứa khắc phục "lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên"

06/12/2017 16:15

Một số sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng vẫn còn tình trạng “lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên...

Đà nẵng hứa khắc phục "lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên"

Theo ông Võ Ngọc Đồng, việc tinh giản biên chế cần được tính toán cụ thể

Theo ông Võ Ngọc Đồng, "lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên" là thực trạng tồn tại trong cả hệ thống chứ không riêng Đà Nẵng. Trước chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ, sắp tới Đà Nẵng sẽ khắc phục tình trạng này. Thành phố cũng đã chủ động rà soát và tuân thủ quy định một sở không có quá ba phó giám đốc, cắt giảm số lượng lãnh đạo bất hợp lý. Đà Nẵng vẫn đang thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ. 

"Việc tinh giản biên chế cần được tính toán cụ thể. Tinh giản nhưng có những việc cần đáp ứng cho người dân cũng phải được xem xét. Nhất là lĩnh vực giáo dục vì không thể cắt giảm trường, lớp trong điều kiện thực tế", ông Đồng cho hay.

Đà Nẵng hiện có 2.311 biên chế công chức và 154 người hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực. Lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có 17.774 người. Trong năm 2018, Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu công chức cho Đà Nẵng là 1.995 biên chế, 19.560 chỉ tiêu làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng về kế hoạch biên chế công chức năm 2018, Thành phố sẽ cơ cấu lại đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính ở một số đơn vị sự nghiệp công lập từ Nhà nước đảm bảo sang tự đảm bảo chi thường xuyên, hoặc chuyển giao đấu thầu, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, việc tinh giản biên chế cần ban hành sớm. Thành phố cần xây dựng lại kế hoạch, cơ cấu sử dụng người lao động, xử lý các hợp đồng lao động. “Đối với lao động ngoài định biên, các đơn vị phải tự xử lý và giải quyết trong năm 2018, đảm bảo quy định của trung ương đưa ra”, ông Trung nói.

Vĩnh Nhân