Đà Nẵng phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp

07/12/2014 14:23

Tin từ Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho biết, Sở này vừa tiến hành phân cấp, phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định 7262/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng phân giao quản lý rừng và đất lâm nghiệp 1
Nhiều cây gỗ quý tại rừng đặc dụng Bà Nằ - Núi Chúa (Đà Nẵng) bị lâm tặc đốn hạ.

Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đà Nẵng quy hoạch sử dụng đến năm 2020 theo Quyết định 5924/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND TP Đà Nẵng bao gồm 57.195,5 ha rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; 5.734 ha rừng quy hoạch sử dụng khác đã được phân giao đến UBND các xã, phường, BQL rừng và Hạt Kiểm lâm.

Trong đó có 31.114,5 ha rừng và đất rừng đặc dụng được giao cho 1 BQL rừng và 2 Hạt Kiểm lâm trực tiếp quản lý; 9.626,4 ha rừng và đất rừng phòng hộ được giao cho 6 UBND xã trực tiếp quản lý; 16.454,6 ha rừng và đất rừng sản xuất được giao cho 5 UBND phường và 7 UBND xã trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng giao 5.734,0 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho 9 UBND phường và 8 UBND xã để trực tiếp quản lý trong khi Nhà nước chưa giao cho các tổ chức, cá nhân.

Theo Sở NN&PTNT Đà Nẵng, đây là lần thứ 2, kể từ khi chia tách tỉnh năm 1997, UBND TP Đà Nẵng thực hiện việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho chính quyền cơ sở; phân giao lâm phận 3 loại rừng đặc dụng - phòng hộ - sản xuất và rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho các địa phương, đơn vị để tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

PV