Đại biểu "hiến kế" vực dậy nền kinh tế

30/10/2014 14:05

"Các khoản vay phải có ý kiến Quốc hội trước khi sử dụng nếu không nợ công tăng lên, tác động con cháu chúng ta sau này".